Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Χαρακτηρισμός Ιστοχώρων με Ιατρικό Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας Τεχνολογία Πολυγλωσσικής Εξαγωγής Πληροφορίας
English Version
 
"Χαρακτηρισμός Ιστοχώρων με Ιατρικό Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας Τεχνολογία Πολυγλωσσικής Εξαγωγής Πληροφορίας"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006
 
Χαρακτηρισμός Ιστοχώρων με Ιατρικό Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας Τεχνολογία Πολυγλωσσικής Εξαγωγής Πληροφορίας,
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
ΕΚΕΦΕ «Δ»
 
Ο αριθμός των ιστοχώρων (web sites) που παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας αυξάνεται καθημερινά. Οι ιστοχώροι αυτοί παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την ποιότητα του περιεχομένου τους, η οποία είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Μπορεί κανείς να βρει ιστοχώρους από κυβερνητικούς οργανισμούς, καταναλωτικές και επιστημονικές οργανώσεις, ενώσεις ασθενών, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, εμπορικές ή και προσωπικές ιστοσελίδες, κ.ά. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα από τους χρήστες του Διαδικτύου που αναζητούν ιατρικές πληροφορίες, παραδέχονται πως το υλικό που βρίσκουν επηρεάζει τις αποφάσεις τους σχετικά με τα θέματα υγείας που απασχολούν είτε τους ίδιους είτε συγγενικά τους πρόσωπα. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων χαρακτηρισμού ιστοχώρων με ιατρικό περιεχόμενο καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία χαρακτηρισμού.

Οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο εργάζονται για την καθιέρωση κριτηρίων χαρακτηρισμού, υπό τη μορφή κωδίκων δεοντολογίας (codes of conduct). Δυστυχώς όμως, ο καθορισμός τέτοιων κωδίκων στον ιατρικό χώρο, όπου η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ή υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει την υγεία των πολιτών, δεν είναι αρκετός από μόνος του. Η αυτοσυμμόρφωση σε τέτοιους κώδικες δεν αποτελεί παρά μία δέσμευση με περιορισμένη ισχύ. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να καθιερωθούν μηχανισμοί χαρακτηρισμού περιεχομένου που να υποστηρίζουν είτε την πιστοποίηση των ιστοχώρων από εξειδικευμένους φορείς (labeling authorities), είτε τη δημιουργία θεματικών πυλών (portals) όπου οι ιστοχώροι ιατρικού περιεχομένου είναι οργανωμένοι και χαρακτηρισμένοι με βάση καθιερωμένα κριτήρια.


Για να είναι όμως αποτελεσματικοί τέτοιοι μηχανισμοί, θα πρέπει να υποστηρίζονται από τεχνολογίες που αυτοματοποιούν τη διαδικασία χαρακτηρισμού. Για παράδειγμα, τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίβλεψη ήδη χαρακτηρισμένων ιστοχώρων, ειδοποιώντας τους υπεύθυνους για τον χαρακτηρισμό φορείς, σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές σε πληροφορίες σχετικές με τα κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας που επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων μη χαρακτηρισμένων ιστοχώρων και την προσθήκη τους σε σχετικές θεματικές πύλες.


Το έργο MedIEQ αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας ποιοτικού χαρακτηρισμού ιατρικών ιστοχώρων αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες αναζήτησης περιεχομένου και πολυγλωσσικής εξαγωγής πληροφορίας. Το MedIEQ θα αναπτύξει εργαλεία αναζήτησης και εξαγωγής πληροφορίας από ιατρικούς ιστοχώρους σε επτά διαφορετικές Ευρωπαϊκές γλώσσες (ισπανικά, καταλανικά, γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, τσέχικα και φινλανδικά) με στόχο την εξέταση του περιεχομένου τους σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κριτηρίων.

Στόχος του MedIEQ είναι να αντιμετωπίσει το κύριο πρόβλημα των υπαρχόντων μηχανισμών χαρακτηρισμού που είναι η ανάγκη διαρκούς επίβλεψης των χαρακτηρισμένων ιατρικών ιστοχώρων, μία διαδικασία που απαιτεί αυτή τη στιγμή τεράστια ανθρώπινη προσπάθεια. Για να το επιτύχει αυτό, το MedIEQ συνδυάζει την τεχνογνωσία φορέων χαρακτηρισμού ιατρικού περιεχομένου και ερευνητικών ομάδων με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναζήτησης και εξαγωγής πληροφορίας από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Τσεχία, Ελβετία). Η τεχνολογία που θα προκύψει αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά το έργο των εξειδικευμένων φορέων χαρακτηρισμού ιατρικού περιεχομένου, επιτρέποντας την αύξηση του πλήθους των χαρακτηρισμένων ιστοχώρων ανά την Ευρώπη και καθιστώντας περισσότερο αποτελεσματικό τον έλεγχό τους, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων διαδικτυακά πληροφοριών και υπηρεσιών.

Στα πλαίσια του MedIEQ προβλέπεται η ανάπτυξη δύο τύπων εφαρμογών οι οποίοι αντιστοιχούν στους δύο διαφορετικούς μηχανισμούς χαρακτηρισμού που υλοποιούν οι φορείς χαρακτηρισμού που συμμετέχουν στο έργο (WMA και AQUMED). Η πρώτη εφαρμογή αφορά στον συνεχή έλεγχο ήδη χαρακτηρισμένων ιστοχώρων συγκρίνοντας τις πληροφορίες που τα εργαλεία του MedIEQ θα εξάγουν από τις ιστοσελίδες αυτών των ιστοχώρων με τις πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευμένες οι φορείς χαρακτηρισμού. Η δεύτερη εφαρμογή έχει να κάνει με τον εντοπισμό νέων ιατρικών ιστοχώρων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, το φιλτράρισμα ορισμένων από αυτούς, το χαρακτηρισμό των υπολοίπων και την οργάνωσή τους σε διαδικτυακές θεματικές πύλες. Η διαδικασία θα είναι δυναμική και στις δύο εφαρμογές καθώς τα εργαλεία του MedIEQ θα είναι σε θέση να ελέγχουν περιοδικά τους ήδη χαρακτηρισμένους ιστοχώρους, και να ενημερώνουν τις θεματικές πύλες με την προσθήκη νέων χαρακτηρισμένων ιστοχώρων.

Εταίροι του έργου:

  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» - Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού. Συντονιστής του έργου με ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης πληροφορίας στο διαδίκτυο.
  • Universidad Nacional de Education a Distancia - Natural Language processing and Information Retrieval group, UNED. Ισπανική ερευνητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολυγλωσσικής αναζήτησης πληροφορίας.
  • Medical Association of Barcelona COMB - Department of Web Medica Acreditada, WMA. Ισπανικός οργανισμός που αναλαμβάνει τον χαρακτηρισμό ιστοχώρων με ιατρικό περιεχόμενο.
  • Agency for Quality in Medicine, AQUMED. Γερμανικός οργανισμός υπεύθυνος για τη δημιουργία και συντήρηση θεματικών πυλών που περιλαμβάνουν ιστοχώρους με ιατρικό περιεχόμενο.
  • University of Economics in Prague - Department of Information and Knowledge Engineering, UEP. Ερευνητική ομάδα από την Τσεχία με μεγάλη εμπειρία σε θέματα εξαγωγής πληροφορίας από ιστοσελίδες.
  • Helsinki University of Technology, Neural Networks Research Centre - Laboratory of Computer and Information Science, HUT. Ερευνητική ομάδα από την Φινλανδία με μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
  • I-sieve Technologies Ltd. Εταιρεία τεχνοβλαστός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με αντικείμενο την ανάλυση ηλεκτρονικού περιεχομένου.
  • Geneva University Hospitals - Service of Medical Informatics, HUG. Ερευνητική ομάδα από την Ελβετία με μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές επεξεργασίας ιατρικών εγγράφων.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως το έργο MedIEQ υποστηρίζεται από σημαντικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς ιατρικούς φορείς όπως ο Ιατρικός Σύλλογος της Βαρκελώνης (μέσω της WMA) ο Ιατρικός Σύλλογος της Γερμανίας (μέσω της AQUMED), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης (μέσω του HUG), και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφορικής Ιατρικής, Στατιστικής και Επιδημιολογίας του Charles University και της Ακαδημίας Επιστημών στην Πράγα (μέσω του UEP).

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση: Health & Consumer Protection, Περιοχή: Public Health,
Πρόγραμμα: 1. Health information, Δράση: 1.5. eHealth
Διάρκεια έργου: 01/01/2006 - 31/12/2008

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Β. Καρκαλέτση, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», (τηλ. 210 6503197, vangelis@iit.demokritos.gr)
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210- 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 24/2/2006
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004