Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Διακηρύξεις Διαγωνισμών - Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Υγειοφυσικής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ "Δ"»
English Version
 
Διακηρύξεις Διαγωνισμών
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Υγειοφυσικής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ "Δ"»
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag102.doc
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
 
 
Αγ.Παρασκευή: 25/02/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/2.1
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/07/2010/2


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ")  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Υγειοφυσικής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ "Δ"», προϋπολογιστικής δαπάνης 50.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο με τίτλο «Υποστήριξη ΔΤΕ - ΥΕ» - ΕΕ 469.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 15/04/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Τετάρτη 14/04/2010, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την 14η Απριλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στους αρμόδιους υπάλληλους, Παπαδέλου Κυριακή (τηλ: 210-6503046  - papadelou@gel.demokritos.gr) και Γαβριήλ Τσαρκαντόγλου (τηλ: 210-6503095, gtsark@gel.demokritos.gr), μέχρι την 07/04/2010 ημέρα Τετάρτη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

 

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 5/3/2010
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004