Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Διακηρύξεις Διαγωνισμών - Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας αέρος - νερού»
English Version
 
Διακηρύξεις Διαγωνισμών
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας αέρος - νερού»
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag103.doc
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
 
 
Αγ.Παρασκευή: 30/03/2010
Αρ. Πρωτ: 015/7/981/10.2
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/7/Π3/2010


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «MiNaSys-CoE - Micro and Nano Systems Center of Excellence-IMEL/NCSR DEMOKRITOS» - ΕΕ 1579,  προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας αέρος - νερού», προϋπολογιστικής δαπάνης 32.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην προμήθεια αντλιών θερμότητας αέρος - νερού που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 13/04/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι τη Δευτέρα 12/04/2010, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 12η Απριλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας  Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στην αρμόδια υπάλληλο Κα Νίκη Μιχαλακάκου (τηλ: 210-6503049, 210-6503046), μέχρι την 08/04/2010 ημέρα Πέμπτη.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

 

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 31/3/2010
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004