Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Ιστορικό
English Version

Ιστορικό
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '50, ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία και αρχικά ονομάστηκε Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Ο αρχικός σκοπός του νεοϊδρυθέντος κέντρου ήταν η χρησιμοποίηση των πλεονεκτημάτων της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, και για πρώτη φορά στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, ανέκυψε η ευκαιρία επαναπατρισμού πολλών Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι, σταδιακά, ανέπτυξαν τις δομές και την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας στη χώρα μας και συμμετείχαν στη διαμόρφωση του Κέντρου ως ενός πραγματικά πρωτοποριακού πολυκλαδικού Κέντρου.
Το 1985, το Κέντρο μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και έγινε αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σήμερα οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται σε οκτώ, διοικητικά αυτόνομα, Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (ΙΠΦ), Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤΑ), Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών (ΙΕΥ), Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ), Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΕΛ), Ινστιτούτο Φυσικοχημείας (ΙΦΧ), Ινστιτούτο Βιολογίας (ΙΒ) και το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (ΙΡΡΠ).
Οι δραστηριότητες αυτών των Ινστιτούτων αφορούν τομείς όπως: νανοτεχνολογία, μικροσυστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σύγχρονες τεχνολογίες για την πολιτισμική κληρονομιά, έλεγχος περιβαλλοντικών ρύπων, πυρηνική τεχνολογία & ακτινοπροστασία, τεχνολογίες επιταχυντικών συστημάτων και ανιχνευτικών διατάξεων, παρασκευή και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών, βιοδραστικά μόρια, φυσικά προϊόντα και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες φαρμάκων και διαγνωστικών, τηλεϊατρική, κ.α.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000